A Zeno Media Station

SE M AK FRE M YO, NAN LESPRI PAPA A AK PITIT LA, JEZI-KRI: PE, RELIJYE, RELIJYEZ, KONSAKRE, SEMINARIS, FIDEL LAYIK, TOUT KRETYEN KATOLIK NAN TOUT PAWAS, CHAPEL AK BITASYON NAN DYOSEZ JEREMI AN!…

Mwen koube mwen, byen ba, pou mwen salye, nou chak, nou tout, avèk anpil Respè, anpil Afeksyon, ak anpil Renmen nan LESPRI RENMEN an ki soude nou ansanm, tankou yon sèl Kò, tankou yon sèl Pèp, tankou yon sèl kòt fanmi! Mwen salye, yon fason espesyal, tout manman yo, piske jodiya, se fèt manman yo! Map envite, nou tout ki se pitit, pou nou mete, ansanm avèk mwen, pou nou di tout manman nou yo (tout moun ki te jwe wòl manman nan lavi nou! tout sila a yo tou ki ekzèse «matènite espirityèl» la, tankou: relijyez yo, konsakre yo!), nan Dyosèz Jeremi : BON FET, etan nap anbrase yo…a distans (pou nou respekte distans fizik konsiy sanitè yo mande pou nou respekte!), nap ofri yo bèl bouke flè, epitou, tout bèl santiman ki nan kè nou pou yo, pou nou esprime yo gratitid nou, rekonesans nou, kòm pitit, pou tout sakrifis yo, tout devouman yo, tout tandrès yo, tout afeksyon yo, pou nou menm pitit. Jodiya, tout manman repoze, tout manman chita, byen bèl, byen fre, tankou Rèn (manman yo se Rèn!), pou nou menm pitit nou okipe yo, nou pran swen yo! Nan okazyon fèt manman yo, se nou menm pitit kap okipe kay la, se nou menm pitit kap fè manje pou nou sèvi manman nou yo, dòlote yo, gate yo, tankou Rèn kay la: manman yo, se Rèn kay la! ! Nou tout, nou konnen, trè byen, sa yon manman (byolojik oubyen espirityèl !) reprezante nan lavi nou, kòm pitit. Yon manman, se yon moso ki chè anpil anpil! Yon manman, se yon trezò estraòdinè, ki gen anpil anpil valè, ki pa gen parèy! E, si nou di manman nou sou tè a, BON FET, nou pa kapab pa di MANMAN NOU NAN SYEL LA, BON FET tou ! Wi, SE M AK FRE M YO !, nan syèl la, nou genyen yon Manman, se MARI ! Li se Manman sa a, JEZI-KRI te ban nou, anvan Li mouri, lè Li te klouwe sou Lakwa a: «Men Manman ou! …» (Jan 19: 27), yon Manman espesyal ke tout manman sou latè dwe pran kòm modèl, yon MANMAN KÈ SANSIB, ki pou toujou pran swen nou, veye sou nou, lè manman nou yo sou tè a pa la ankò, oubyen pa kapab ankò; yon Manman ki pou toujou kanpe, lè batay la mare, pou li fè nou genyen batay la, paske «PITIT MANMAN PA JANM PEDI BATAY! »…

Articles Similaires  Le sanctuaire de la Médaille Miraculeuse, une construction en attente d’un miracle

SE M AK FRE M YO !, mwen ekri nou mesaj sa a, pou mwen ankouraje nou kenbe fèm, dyanm, solid, pèsevere jouk sa kaba, nan Lafwa, nan Konfyans, nan Lesperans, nou genyen nan BONDYE GRANMET la, nan lapriyè, sitou pandan tan difisil sa a yo nap viv la, kote nou oblije rete fèmen, konfine, lakay nou, nou pa kapab soti ale legliz, nou pa kapab patisipe nan selebrasyon Lekaristi oubyen Lamès, nou pa kapab kominyen, resevwa Kò ak San JEZI-KRI pou nouri nanm nou! Tout bagay sa a yo se gwo soufrans yo ye pou nou, se gwo eprèv espirityèl pou Lafwa nou kòm Kretyen Katolik, anplis tout lòt kalite soufrans ak eprèv nou rankontre pandan peryòd kriz ijans sanitè Kowonaviris/Kovid-19 lan ki anfonse nou nan plis mizè toujou onivo materyèl, ekonomik, sosyal, alimantè, nan yon peyi kote Leta an defayans: pa menm genyen yon bonjan sistèm lasante, pa menm genyen bonjan sèvis piblik, popilasyon an pa genyen ni rele, ni reponn. Nan sitiyasyon tèt chaje sa a, se «MÈT KÒ, VEYE KÒ! », nan pran oserye maladi a, nan respekte konsiy sanitè yo, nan pran tout bonjan preksoyon nou dwe pran pou nou pa atrape maladi an, epitou, pou nou pa transmèt maladi a bay lòt moun: prekosyon pa kapon!…Se reskonsablite nou kòm Kretyen Katolik. Se reskonsablite nou kòm sitwayen!…

Konsa, SE M AK FRE M YO !, mwen ekri nou mesaj sa a, pou mwen ankouraje nou kenbe fem nan Lafwa pandan tan eprèv sa a yo, e sitou pou mwen envite nou louvri pòt kè nou, pòt kay nou, pòt fanmi nou, pòt lavi nou, pou nou akeyi, resevwa LESPRI SEN an, SENTESPRI an, avèk 7 don, 7 kado sakre li yo: don LASAJÈS pou fè nou goute prezans BONDYE; don INTELIJANS pou fè nou antre pi fon nan Mistè BONDYE a; don LASYANS pou pèmèt nou rekonèt prezans ak aksyon BONDYE nan kreyasyon an, nan listwa limanite, nan monn lan, nan lavi nou; don KONSÈY pou pèmèt nou disène volonte BONDYE nan tout bagay; don PYETE pou fè nou antre pi fon nan fè lesperyans BONDYE kòm PAPA nou; don CRAINTE DE DIEU pou fè nou rekonèt, avèk imilite, epi adore, avèk emèvèyman, grandè BONDYE ki sèl merite adorasyon ak lwanj; don FOS pou soutni nou nan feblès nou yo, pou ede nou pèsevere nan mitan eprèv yo, pou fè nou gen kouraj temwanye Lesperans ki nan kè nou, pou nou akonpli, jan sa dwa, devwa nou kòm Kretyen Katolik, anfin, pou nou mennen gwo konba espirityèl kont peche a, kont mal la. SE M AK FRE M YO !, se vre depi jou batèm nou ak Konfimasyon nou, nou resevwa LESPRI SEN an, SENTESPRI a; men, nan sitiyasyon tèt chaje nap viv la, nou bezwen yon nouvèl Pannkòt nan lavi nou, nan Legliz la, nan fanmi nou yo, nan monn lan. Jodiya, nou bezwen LESPRI SEN an, SENTESPRI a, soufle sou nou ankò, avèk fòs, avèk pwisans, pou renouvle nou, pou transfòme nou, pou libere nou, menm jan sa te fèt jou LAPANNKOT la (Cf. TRAVAY APOT YO, 2,1-11)… Nou konnen kijan «LESPRI BONDYE a bay Renmen, Kè Kontan, Kè Poze, Pasyans, Bon Kè, Seryozite, li fè ou gen Bon Manyè. 23 Li fè ou aji ak Dousè, li fè ou konn Kontwole kò ou. 25 Se LESPRI BONDYE a ki ban nou Lavi, se pou n’ kite li dirije lavi nou nan tout bagay…» (GALAT 5: 22-23.25)…

Articles Similaires  Le Nicaragua rompt ses relations avec Taïwan et reconnaît Pékin

Konsa, SE M AK FREM YO !, an nou pa mete baryè pou anpeche LESPRI SEN an, SENTESPRI a, soufle, aji nan lavi nou. An nou kite LESPRI SEN an, SENTESPRI a dirije lavi nou, paske, jan APOT POL avèti nou, si SENTESPRI BONDYE a p’ap dirije lavi yon moun, li p’ap kapab di: JEZI, se KRIS la ; JEZI, se GRANMET la ; JEZI, se Sovè a (Cf. 1 Korentyen 12: 3); JEZI se BONDYE ki soti nan BONDYE! San LESPRI SEN an, SENTESPRI a, nou pap kapab lapriyè tout bon vre; e nou konnen kijan lapriyè enpòtan anpil anpil nan lavi nou, sitou nan tan difisil sa a yo nap viv jodiya. Nou (yo) kapab kanpe tout aktivite, men nou (yo) pa kapab kanpe aktivite lapriyè. Lapriyè, se yon aktivite esansyèl, vital. Lapriyè, se respirasyon nanm nou. Yon lavi san lapriyè, se yon lavi san limyè, san lesperans! Konsa, SE M AK FRE M YO!, an nou pran abitid lapriyè, chak jou, pou kont nou, epitou, ansanm, an fanmiy. Pandan tan konfinman an, kote tout fanmiy lan reyini, an nou pran abitid lapriyè; wi, SE M AK FRE M YO!, an nou pran abitid lapriyè, ansanm, an fanmiy, chak jou: lapriyè adorasyon, lapriyè lwanj, lapriyè siplikasyon, lapriyè demann, lapriyè entèsesyon, san nou pa bliye resitasyon chaplè; konsa, nou dwe toujou genyen CHAPLE nou, sou nou. Kindonk, «PRAN CHAPLÈ NOU, POU N AVANSE! AK MARI, KONBA NOU DEJA AN FAVÈ N! FÈ L KONFYANS NÈT ALE! NA POT LAVIKTWA! PITIT MARI, PA JANM PEDI BATAY! » Se konsa, SE M AK FRE M YO!, mwen sèten, avèk MANMAN MARI, MANMAN KE SANSIB LA, nou va rive travèse sitiyasyon tèt chaje sa a; nou va rive travèse tout sitiyasyon tèt chaje; nou va rive genyen batay la. «NAP TRAVÈSE! MANMAN MARI, EDE N!…» « MANMAN MARI, EDE N!… NAP TRAVÈSE! »…

Articles Similaires  John Lewis, élu démocrate et compagnon de lutte de Martin Luther King, est décédé. Il avait 80 ans.

Se pou MANMAN MARI, pran men nou chak, pran men nou tout, pou li ede nou travèse moman difisil sa a, pou li ede nou travèse tout moman difisil, nan lavi nou! «NAP TRAVÈSE! MANMAN MARI, EDE NOU!…» Se pou MANMAN MARI, menm jan li te ale vizite kouzin li Elizabèt (Cf. Lik 1: 39-56), vin vizite, nou chak, nou tout, lakay nou kote nou fèmen an, nan fanmiy nou, kote nou konfine an, pou li pote pou nou: LAJWA, LAPE, KONSOLASYON, REKONFO, SOULAJMAN, LESPERANS, LAVI, GERIZON, pou li pote pou nou prezans JEZI-KRI, Sovè nou an, konsa, pou tankou ELIZABET nou kapab di: «Kisa m’ ye menm, pou MANMAN MÈT MWEN vin rann mwen vizit?! » (Lik 1: 43). Jodi a menm, lap fè w onè vinn vizite w, lakay ou, ou menm tou; wi, ou menm tou: prepare kay la, prepare fanmiy lan, prepare kè w: wap gen vizit MANMAN an! E nap tou pran Li, lakay nou, kòm byen pa nou, kòm trezò pa nou (Cf. Jan 19: 27)! Ti Lèt sa a, mwen ekri nou an, jodiya, se presizeman pou ede nou prepare kè nou, kay la kote nou fèmen an, fanmiy lan kote nou konfine a, pou nou resevwa kochenn vizit sa a: vizit MANMAN MARI, vizit LESPRI SEN an, SENTESPRI a, nan gran jou fèt solanèl LAPANNKOT la, pou transfòme lavi nou; pou, jodiya, nou kapab fè lesperyans yon nouvèl PANNKOT!…Konsa, mwen efase mwen, pou mwen kite MANMAN MARI ak LESPRI SEN an pase: yo prese, yo gen anpil kay, anpil fanmiy pou yo vizite!… VINI, O LESPRI SEN, VINI, O SENTESPRI, VIN VIZITE NOU, AVEK MARI, MANMAN JEZI, MANMAN NOU!…NAP TANN NOU, TANKOU TE SEK KAP TANN LAPLI! NOU SWAF VIZIT NOU!…

+Joseph Gontrand DECOSTE, SJ,

Evèk DYOSEZ JEREMI,

31 ME 2020

47 thoughts on “Mesaj Monseyè Gontrand Décoste, nan okazyon fet manman yo”
 1. 314487 228230This is a good blog. Maintain up all the function. I too love to weblog. This is wonderful every person sharing opinions 217602

 2. 52107 930505I wish I had a dime for every bad article Ive read lately. I also wish other writers had your talent and style. Thank you. 111679

 3. Ilişki teklif etti, Seksi kızlara fışkırtma şakası komik türkce altyazili,
  12 Yaşındaki Çocuk ile Para Karşılığı
  ilişkiyi Kabul Ediyor Türkçe Altyazılı Para karsiligi iliskiyi kabul edenlerin sonu böyle oluyor!

 4. 237809 354618You produced some decent points there. I looked on the internet for that problem and located most individuals goes along with along together with your internet site. 624431

 5. Just wish to say your article is as astounding. The clearness
  in your post is just spectacular and i could assume you are an expert on this subject.

  Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 6. Mitch Gould һas “retail” in һis DNA.

  A third-generation retaol professional, Gould learned tһe consumer ɡoods industry from һis father and
  grandfather ѡhile growing upp iin New York City.
  Оne oof his firdst sales jobs ѡɑs tаking ordеrs
  frоm nerighbors for bagels every ѡeek.

  Αs an adult witth a career thɑt spans mоre than three decades, Gould moved on rom
  bagels, cream cheese, аnd lox to represent masny οf the leading product manufacturers оf consumer gоods in America: Igloo, Rubbermaid, Sunbeam,
  Remington, Chapin, Paramount, Miracle-Gro, Nativve Remedies,
  Flora Health, Steven Seagal’ѕ Lightning Bolt, Body Basix, ɑnd Hulk Hogan’s extreme energy granules.

  “Ӏ startеԁ in the lawn ɑnd garden industry Ƅut expanded mү horizons eаrly on,” ѕaid Gould, CEO ɑnd founder ⲟf Nutritional Products International,
  а global brand management firm based іn Boca Raton, Fl.

  “I ѡorked ѡith Igloo, Sunbeam, Reington — aⅼl major brands
  tһɑt have been leaders іn the consumer goodѕ industry.”

  Eventually, Goupd segued іnto nutritional products.

  “Ι realized earlү tһe nutritional supplements ᴡere mᥙch
  moгe than just multivitamins,” Gould ѕaid.
  “American consumers ԝere ready to take dietary supplements аnd healfh and wellness
  products intօ a wholе neѡ level ᧐f retail success.”

  Gould solidified һіѕ success inn the health and wellness inndustry tһrough һis partnerships witһ A-List celebrities ᴡһо wantеd tⲟ develop nutriotional
  products ɑnd hiis pⅼace in Amazon history ԝhen the online ecommrce
  retailer expanded beyond books, music, and electronics.

  “Ⅾuring my career, І attended many galas and charity events ѡhere Ӏ mеt ⅾifferent
  celebrities, ѕuch аs Hulk Hogan and Chuck Liddel,” Gould ѕaid, adding that he eventually
  partnered ԝith several of these famous entrepreneurs andd
  developed nutritional products, ѕuch as Hulk Hogan’ѕ
  Extreme Energy Granules.

  “Ꮃorking ѡith thеm tο crеate neᴡ health ɑnd wellness products ɡave
  me a first-hand lоοk into tһe burgeonig Nutritional Products International Mitch Gould sector,” Gould ѕaid.
  “I realized that staying healthy ᴡas very important to my generation.
  My kids weгe even more focused оn staying fit
  аnd healthy.”

  When Amaqzon decxided to аdd a health аnd wellness category, Gould ᴡas aⅼready positioned
  tо ρlace mⲟre than 150 brands and even moree products
  οnto thе vvirtual shelkves tһe online giant waѕ adding eveгy daay іn the eɑrly 2000s.

  “I mеt Jeff Fernandez, whho waѕ on the Amazon team tһat wass building tһe
  new category fгom thee ground up,” Gould saіd.

  “I ɑlso had contacts in the health and wellness industry, ѕuch as Kenneth Ε.
  Collins, ᴡho was vicce president օf operations for Muscle Foods, οne of the largest sports nutrition distributors іn the wⲟrld.

  Gould saіd this “Powerhouse Trifecta” could not haave аsked for
  a better synergy between the three of them.

  “This waas capitalism aat іts best. Amazon demanded new һigh-quality dietary supplements, ɑnd we suppliwd tһem witһ mοre than 150 brands
  and products,” he aɗded.

  Tһе “Powerhhouse Trifecta” ѡorked out ѕo wеll tһat Gould eventually hired Fernandez tօ
  wofk forr NPI, ᴡhere he іѕ now president of the company,
  and Collins, ᴡho is the nnew executive vice president of NPI.

  “Ꮃe ᴡork welⅼ tоgether,” Gould adԁed.

  Fernandez, who also workeԀ aѕ а buyer for Walmart, saiɗ the threе of them һave close tо 75 yeɑrs of retail buying annd selling experience.

  “NPI clients benefit fгom oսr yеars of
  knowledge,” Fernandez ɑdded.

  Gould saіd product manufacturers агe unlikely to find thгee professionals
  with oour experience representing retailers аnd brands.

  “We know what brands need tⲟ do, and ѡe understand
  what retailers ᴡant,” Gould ѕaid.

  After hіs success with Amazon, Gould founded NPI аnd
  solidified һіs plɑсe in the dietary supplement and health and wellness sectors.

  “Іt was time to concentrate ߋn health products,” Gould ѕaid,
  adding tһat һe һaѕ worked with mor than 200 domestic and
  international brands tһat wanted to launch neѡ products or expand thheir presence іn tһe largest consumer market іn tһe world: tthe United Ѕtates.

  “Aѕ I viskted the corporate headquarters οff sⲟme оf the largest retailers іn the world,
  I realized that internastional brands ᴡeren’t bekng represented іn Ameridan stores,” Gould ѕaid.
  “I reaalized tһesе companies, especially thhe international
  brands, struggled t᧐ gain а foothold in American retail stores.”

  Ԝhen Gould sureyed tһe challpenges confronting international product manufacturers, һe visualized а solution.

  “Ꭲhey were burning throᥙgh tens of thousands ⲟf
  dollars to launch tһeir products,” Gould saіɗ.

  “Ᏼy the time thеy sold theіr fіrst unit, theʏ had eaten away at theіr profit margin.”

  Goyld ѕaid the iggest challenge waas learning tԝo neѡ cultures:
  America and Wall Street.

  “Тhey ⅾidn’t understand tһe American consumers, аnd
  tһey diԁn’t kmow hhow American businesses operated,” Gould ѕaid.“That iis ԝhеre I come in wih NPI.”
  To proviude the foreign companies ѡith the bysiness support tһey
  needed, Gould developed һіs laided “Evolution ᧐f Distribution” platform.

  “І brought togеther eνerything bands needed to launch tһeir produccts in the U.S.,” he said.“Insteaɗ of opеning a new office in America, Ι made NPI thеir headquarters in the
  U.Ѕ. Sinnce I ɑlready hadd а sales staff in place, they didn’t have to hire a sales team ԝith support
  staff. Instead, NPI dіd it forr them.”

  Gould sаid NPI supplied everу service that brands needed to sell products
  іn America successfully.

  “Since many of tһeѕe products needed FDA
  approval, Ӏ hired а food scientist wіth mօre tһan 10 years experience t᧐ stremline thhe approval ⲟf the products’ labels,” Gouldd ѕaid.

  NPI’ѕ import,logistics, and operations manager ᴡorked ᴡith neԝ clients to mame ѕure shipped samples Ԁidn’t end up iin quarantine by
  the U.S. Customs.

  “Oսr logistics team hass decades οf experience importing neᴡ products into the U.S.
  tо our warehouse and tһen shipping them to rettail buyers and retailers,” Gould ѕaid.
  “NPI ⲟffers a one-stoρ, turnkey solutiion to import, distribute, ɑnd market new prodcts іn thhe U.S.”

  To provide aⅼl the brands’ services, Gould founded a neԝ
  company, InHealth Media, to market the brands to coonsumers and retailers.

  “Ӏ saw the companies wasting thousands of
  dollars οn Madison Avenue marketing campaigns tһat failed tօ deliver,” Gould ѕaid.

  Instead օf outsourcing marketing to costly agencies οr buuilding a marketing team fгom scratch, InHealth Media ԝorks
  synergistically wіtһ its sister company, NPI.

  “InHealth Media’ѕ marketing strategy is perfectly aligned ѡith NPI’s retail expansion plans,”Goyld ɑdded.
  “Togethеr, we import, distribute, andd mrket neѡ products acros tһe country by
  emphasizing speed tߋ market at ɑn affordable ⲣrice.”

  InHealth Media recently increased іtѕ marketing efforts
  by adding national аnd regional TV promotion t᧐ its services.

  “Lifestyle TV hosts are the original social media influencers,” Gould saiԀ.

  “Our clients are getting phenomenal coverage that can reach more than 100 million TV households in America. In addition, we are giving them high-quality TV promotions.

  Gould said IHM also has increased its emphasis on “earned media,” which is when journalists and bloggers offer coverage for free instead of the pay and play model that exists in many formats today.

  “We have access to thousands of media professionals that we reach out to on a regular basis,” Gould said. “Because our clients have created innovative products, we have been able to get them coverage in top trade publications and general mass websites, such as HGTV, Forbes, and Vitamin Retailer.

  “You cannot buy this kind of credibility, prestige, and coverage because it is not for sale,” Gould said. “Our team has developed contacts with these major news outlets, which is how they found out about our clients’ products.”

  NPI works with large and small product manufacturers.

  “We emphasize timeliness and affordability,” he said. “We know all the costs, so there are no surprises. When the brand sells its first product to a consumer, they have the profit margin they set as a goal months earlier.”

  Gould is proud of his “Evolution of Distribution” platform.

  “I developed it to help international brands succeed,” Gould said.

  During the years, Gould successfully used his “Evolution of Distribution” to help new brands, such as Scitec Nutrition and Native Remedies, both of which succeeded in conquering the U.S. market..

  “We saw that NPI had lots of experience in helping companies get a good foothold in the U.S. Working together, NPI has been instrumental in introducing us to various key distribution channels (including The Vitamin Shoppe),” said a Scitec Nutrition executive.

  Native Remedies also benefited from NPI’s “Evolution of Distribution.”

  “We are thrilled to have our products available at these top retailers,” said George Luntz, then president and co-founder of Native Remedies. “It is great to have a business partner like NPI helping to expand our market reach. We expect this to be a banner year for us.”

  Gould said he is proud that these companies succeeded with NPI’s help.

  “This is what NPI does,” Gould said. “We find innovative and creative health, wellness, and beauty products, and the NPI and IHM teams work together to introduce them to consumers and retailers.”

  For more information, call 561-544-0719 or visit nutricompany.com.

 7. Apple has deployed out-of-date terminology because the “3.0” bus ought to now be known as “3.2 Gen 1” (up
  to 5 Gbps) and the “3.1” bus “3.2 Gen 2” (up to 10 Gbps).
  Developer Max Clark has now formally announced Flock of Dogs,
  a 1 – eight player online / native co-op experience and
  I’m slightly bit in love with the premise and magnificence.
  No, you might not bring your crappy previous Pontiac Grand Am to
  the local solar facility and park it in their entrance lawn as
  a favor. It’s crowdfunding on Kickstarter with
  a aim of $10,000 to hit by May 14, and with almost $5K already pledged it should
  simply get funded. To make it as straightforward as possible to get going with pals,
  it would offer up a special built in “Friend Slot”,
  to permit another person to affix you thru your hosted sport.
  Those reviews – and the way in which companies handle them – could make or break an enterprise.
  There are additionally choices to make a few of the new fations your allies,
  and take on the AI together. There are two kinds of shaders: pixel
  shaders and vertex shaders. Vertex shaders work by manipulating an object’s place in 3-D house.

  Check out my website :: สมัครสล็อต เว็บตรง

 8. Let me introduce mүseⅼf. I am Mike Myrthil, director of operations for Nutritional Products
  International, а global brand management company based іn Boca Raton, Florida.

  NPI works wіtһ international and domestic health
  ɑnd wellness brandd mwnufacturers ᴡho are seeking to
  enterr the U.Ꮪ. market or expand their sals in America. I reϲently camе acгoss your brand andd woᥙld like to discuuss hօw NPI ϲan hеlp you expand уour distribution reaach in the United Ѕtates.

  We provide expertise in aⅼl аreas off distribution:

  • Turnkey/Οne-stoρ solution
  • Active accounts witһ majoir U.S. distributors and retailers
  • An executive team tһat hass held executive posktions ԝith Walmart and Amazon,
  the two largest online аnd brick-and-mortar retaailers іn the U.S., andd Glanbia,
  tһe ᴡorld’ѕ largest sports nutrition company.

  • Proven sales forc ᴡith public relations, branding, and marketing аll ᥙnder one roof
  • Focus ⲟn new ɑnd existing product lines
  • Warehousing aand logistics

  NPI һаs a long, successful track recoord ⲟf takjing brands t᧐ market іn the United
  Ⴝtates. Ԝe meet regularly ѡith buyers fгom large аnd
  small retail chains inn tһe country. NPI іs ypur fɑst track to thе
  retail market.

  Рlease contact me directly ѕo that we can discuss үour brand
  furthеr.

  Kіnd Reɡards,
  Mike,

  Mike Myrthil
  Director οf Operations
  Nutritional Products International
  101 Plaa Real Ⴝ, Ste #224
  Boca Raton, FL 33432
  Office: 561-544-071
  Mike.m@nutricompany.ϲom

  Ⅿy webpage; Mighty Vaporizer – Review

 9. Full hd porno filmi izle By admin 4 sene önce Yaşlı porno 577
  İzlenme Paylaş Tweet on Twitter Share on Facebook Google+ Pinterest domalmış yerli
  amator amcık sikme videoları bedava izle full hd porno filmi izle hayvanlarla insanlar porn jugolo
  arayan bayan lar.

 10. Podemos consumir también ostras, vinos
  espumosos, espárragos y fresas para aumentar los
  estimulantes naturales. El aguacate es fuente de vitamina E, que ayuda al
  cuerpo en la producción de hormonas como estrógeno, testosterona y progesterona.
  Estas hormonas circulan en la sangre y estimulan las respuestas sexuales como la lubricación vaginal.

 11. 839707 19004Excellent blog here! Also your internet site loads up extremely rapidly! What host are you utilizing? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol xrumer 563637

 12. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and
  was curious what all is required to get setup?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very web savvy so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Cheers

 13. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a
  team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

  Your blog provided us useful information to work on. You have done a
  extraordinary job!

  Look at my website … Mabukwin

 14. I think this is among the most significant information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general
  things, The site style is ideal, the articles is really nice :
  D. Good job, cheers

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Open chat
1
Helle , comment on peut vous aider ?
Situé à Jérémie depuis 4 janvier 2016, JCOM Haïti est le seul média en ligne du département de la Grand'Anse. Nos équipes rapportent chaque jour l’abandon du département par les autorités, les multiples difficultés structurelles, de l’agriculture aux problèmes d’infrastructure, et conjoncturels. JCOM ouvre la Grand'Anse au reste du monde en rapportant les actualités politiques, sociales, culturelles, économiques et sportives.

Merci de nous contacter.

Website : jcomhaiti.com/

Suivez-nous sur Twitter, Instagram @jcomhaiti

Abonnez-vous à notre Channel YouTube :

https://www.youtube.com/c/JCOMHaiti

Contact: +509 34342038 jcomhaiti@gmail.com

Pas d’événement sans J-COM!!!