Pa gen evenman
san JCOM

Nòt konferans evèk legliz katolik : Kèk konsiy pou selebrasyon nou yo nan tan epidemi Kovid 19 la

I- N ap di Bondye mèsi paske li pèmèt nou kapab reprannselebrasyon nou yo apre 3 mwa. Se yon gwo soulajman poutout Legliz la paske sa te fè nou anpil lapenn le nou wè noupat kapab rasanble ak anpil moun jan sa abitye fèt.

Men n ap sonje tou maladi a toujou la, li kontinye ap fèdega. Poutèt sa, fò nou kontinye pran anpil prekosyon. Se panenpòt kijan nou pral reprann selebrasyon nou yo. Gen dispozisyon pou nou pran anndan Legliz yo pou pwoteje lavipèp Bondye a. Se sa kifè Konferans Evèk Katolik peyiDayiti an voye nòt sa a pou tout pè, tout relijye, relijyez, toutfidèl nan peyi a. Sa yo mande la a ale nan menm sans ak sakap fèt nan lòt peyi yo. Sou otorite evèk la, kire pawas yo ansanm avèk ekip pastoral yo pral veye pou prensip sa yo respekte nan tout Legliz la pandan tout tan maladi Kovid 19 la ap egziste nan peyi a.II- Selebrasyon yo ap toujou fèt avèk respè, diyite, senplisitepou yo ka ede pèp la lapriyè epi chante lwanj pou BondyeGranmèt la.

A- Jan legliz la dwe ranje.

1. Kantite moun nou ka akeyi se yon tyè nan sa nou konnabitye resevwa. Sa vle di: si legliz la abitye pran 300 moun, se 100 moun nou kapab akeyi pou yon selebrasyon. Sa kapab mande pou nou ogmante nomb selebrasyon yo. N apkite yon ti tan ant chak selebrasyon yo yon fason pou noukapab fè yon ti netwayaj legliz la.

2. Tout moun kap patisipe nan selebrasyon nou yo dwe mete mask.

3. N ap make plas yo epi ant chak moun fòn kite distans1m50. Pou moun ki gen yon andikap yo menm, fò gen yon kote ki adapte pou yo.

4. Mete jèl ki fèt ak alkòl disponib pou moun kap patisipenan selebrasyon nou yo.

5. Ap gen yon sèvis akèy k ap veye si prensip yo respekte: eske moun yo pote mask, epi ki kote moun yo ap chita nanlegliz la? Li ta bon pou se jèn moun sitou ki fè akèy la.

B- Preparasyon selebrasyon nou yo.

1. Sakristen yo pral gen pou yo veye sou preparasyonselebrasyon yo pandan yap respekte tout prensip yo jan sadwe fèt, sitou sou sa ki pi nesesè yo nan selebrasyon yon sakreman, oubyen nan nenpòt ki selebrasyon. Li enpòtananpil pou nou limite kantite moun kap antre nan sakristi a pou anpeche gen twòp rankont.

2. Li enpòtan pou nou dezenfekte tout objè n ap gen bezwenpou selebrasyon yo avèk anpil respè epitou pandan n ap respekte mezi ijyèn yo. Li tap bon pou nou ta dezenfekteapre chak selebrasyon nou yo kèk bagay nou te itilizetankou: pipit ak anbon, kredans, ansanswa, eletriye…

3. Mikwo yo dwe kouvri ak yon bagay ki fèt pou sa tankou: eponj, plastik. Si sa posib n ap mete yon mikwo disponibpou chak moun kap entèveni e mikwo sa yo, n ap dezenfekteyo apre chak selebrasyon.

4. Li pa nesesè pou nou gen anpil anfannkè sou lotèl la, yon fason pou nou evite yo plede manyen objè n ap itilize nan selebrasyon yo.III- Selebrasyon lamès la.

Nan sitiyasyon nap viv jodi a, selebrasyon lamès yo mandeyon gwo vijilans nan kantite aktè litijik yo, nan jès akdeplasman nou yo.

A- Evèk oubyen pè kap gen pou prezide selebrasyonlamès yo.

1- Y ap gen pou mete mask nan kèk moman nan selebrasyonan: (konsekrasyon, rit kominyon an, lè y ap preche) si yo pre asamble a.

2- Misèl la, se sèl moun kap prezide a kap ranje li.

3- Nan moman pou lave men an, pè a kapab ale sou kredanslan, kote ki gen dlo ak savon kila pou sa, epi kapab genyentou jèl ki fèt ak alkòl.

4- Si nan yon selebrasyon gen plizyè pè ak dyak, y aprespekte distans 1m50 pou yo mete chèz yo. Pè kap prezidea ap veye pou gen yon bon distans bò lotèl la pandan priyèekaristik la. Ap gen yon patèn ki disponib pou prezidanasanble a epi seli kap bwè nan kalis PRENSIPAL la. Pè kapkonselebre yo ap lave men yo anvan kominyon an e y aptranpe losti yo a nan yon LÒT kalis ki la pou sa. Dyak la ap gen pou lave menl avan li manyen nenpòt bagay l ap potebay pè yo.

B- Pou deroulman selebrasyon an.

1- Pwosesyon: n ap limite mouvman pwosesyon antre aksòti pè yo pandan n ap respekte distans yo. Pap gen pwosesyon ofrann.

2- Li pa nesesè pou nou gen anpil anfannkè sou lotèl la, yon fason pou nou evite yo plede manyen objè n ap itilize nan selebrasyon yo.

3- Pap gen bay lanmen, pa gen akolad (baiser de paix). Pouyon jès lapè, kapab gen yon ti souri oubyen yon ti jès besetèt nan plas kote w ye a (sa sèvi tou pou nan momanòdinasyon, pou akèy nan presbiteryòm).

4- Pou kèt la, nou pap gen pou fè panye (bwat) pase nan men chak moun kap bay ofrann nan lamès la.

C- Lè n ap bay kominyon.

1- Moun kap bay kominyon: minis kap distribyelakominyon yo ap mete mask epi y ap gen pou yo lave men yo avèk jèl avan yo fè sa.

2- Moun kap vin resevwa lakominyon yo y ap avanse etany ap respekte 2 pa distans la. Y ap jwenn jèl nan men yonmanb akèy pou netwaye men yo; apre sa y ap resevwa losti a nan men yo epi y ap konsomel avan yo deplase. Lè yo fin distribiye lakominyon an, minis yo ap gen pou lave men yosou kredans lan.

IV- Moun kap chante ak moun kap jwe mizik yo.

1- Si pou kèk selebrasyon nou deside pou gen kèk moun kichante, fòk nou ranje yo yon fason pou yo respekte 2 pa distans la. Moun kap chante yo dwe mete mask e yo paoblije anpil (10 a 15 moun konsa).

2- Moun kap distribye fèy chan yo dwe lave menl avan li fèsa. Patisipan an dwe kenbe fèy li a jiskaske selebrasyon an fini.

V- Pou selebrasyon lòt sakreman yo avèk fineray.A- Batèm: 

N ap limite kantite fanmi n ap resevwa pou nouka respekte prensip sanitè yo.

1- Se pè a sèlman ak paran timoun nan kap fè siy lakwa a sou li pou akeyi timoun nan.

2- Jès poze men an ap fèt san pè a pa touche timoun nan.

3- Batèm nan ap fèt avèk dlo ki beni pandan selebrasyon an.

4- Pè a ap pase lwil senkrèm nan nan fwon timoun nan akyon moso koton epi lap brilel apre selebrasyon an.

5- Pè a ap lave menl avan li remèt limyè a bay paran yo.

B- Konfimasyon: 

1- N ap limite kantite moun kap konfime yo dapre kapasitenou ka pran.

2- N ap toujou respekte prensip ki te deja la pou selebrasyonlamès la.

3- Parenn nan oubyen marenn nan ap lave menl avan li akonpanye moun kap konfime a lèl pral mete men sou zèpòlli a.

4- Pè a ap pase lwil senkrèm nan nan fwon moun kapkonfime a ak yon moso koton epi lap brilel apre selebrasyonan.

C- Fineray:

1- N ap mande responsab ponp finèb yo, fanmi an ak toutpatisipan yo pou yo respekte tout prensip yo (mask, distanssosyal yo, lave men elatriye…)

2- N ap kite yon bon ti distans ant sèkèy la ak lotèl la.

3- Si fineray la ap fèt avèk lamès, n ap gen pou nou toujourespekte menm prensip nou te di pou lamès yo.

4- Moun kap fè absout la, se li sèl kap fè aspèsyon akansansman kò a.

D- Maryaj:

1- N ap netwaye chèz moun kap marye yo apre chakselebrasyon.

2- Si maryaj la ap fèt avèk lamès, n ap gen pou nou toujourespekte menm prensip nou te di pou lamès la.

E- Sakreman rekonsylyasyon an:

1- N ap akeyi moun kap vin konfese yo pandan n ap respekte prensip sanitè yo, sa vle di: respekte distans 1m50 la, moun kap konfese a pap fas pou fas ak pè a epi lap mete mask.

2- Si gen plizyè moun kap konfese,yo pap chita twò pre youn ak lòt ni yo pap chita twò pre kote pè a ap fèkonfesyon an pou sekrè konfesyon an kapab respekte.

F- Onksyon malad yo:

1- Pè a ap pase lwil la sou moun nan ak yon moso kotonapre lap brilel.

2- Si pè a ap fè onksyon malad la pandan gen lamès, y ap gen pou respekte tout prensip sanitè yo.

Kèk bagay pou nou sonje avan nou fini

1- Si pat gen mès krismal pou ane a, pè a kapab sèvi avèklwil li te gen deja oubyen evèk dyosèz la kapab pran yon lòtdesizyon.

2- Benitye yo ap toujou rete vid; chak fwa sa nesesè, pè a afè benediksyon dlo.

3- Fòk nou gen yon koton an rezèv pou chak fwa nou gen pou nou fè onksyon.

4- Si gen plizyè mès nan yon jounen, apre chak mès, se pouyo chanje lenj litijik yo (kòporal, pirifikatwa, manitèj).

5- Li ta bon pou anfannkè yo avèk pè yo gen rad pa yo menm, yo itilize e yo konsève.

6- Pawas ki poko gen sèvis dakèy, se bon moman pou yo òganize sa, pou yo fòme yo e sitou pou yo mete jèn ladanyo.

7-Li enpòtan anpil pou nou sonje: moun yo pa dwekwense nan legliz la; menm jan tou nan kè a, pè yo akanfannkè yo pa dwe kwense. Nou pap chaje kè a ak anpildekorasyon, nou pap mete anpil flè. Tout bagay dwe ranjeyon fason pou tout moun respire byen, pou tout moun wèdewoulman selebrasyon an byen. Konsa na lapriyè pi byen e ak plis kè poze.

REJOIGNEZ NOTRE NEWSLETTER
Et soyez averti chaque fois que nous publions un nouvel article de blog.