Pa gen evenman
san JCOM

Pozisyon Etazini sou denye dekrè pouvwa ak kriz politik la

Deklarasyon Anbasad peyi Etazini

Nou te wè yon arete ki te pibliye nan fen jounen 8 fevriye a ki te bay twa jij Kou Kasasyon an retrèt yo. Nou gen gwo enkyetid sou aksyon ki riske deranje enstitisyon demokratik yo ki nan peyi d Ayiti. Pou kounyè a entans entènasyonal yo ap egzamine arete sila a pou konnen èske li konfòm ak konstitisyon an ansanm ak lwa ayisyèn yo. Pandan tan sa a, tout aktè politik yo ta dwe konsantre yo pou rebay pèp ayisyen an dwa li genyen pou li chwazi lejislatè li yo atravè eleksyon lejislativ yo ki deja an reta, depi sa teknikman posib epi, atravè òganizasyon eleksyon prezidansyèl yo touswit aprè.

Déclaration de l’Ambassade des Etats-Unis du 9 février 2021

Nous avons vu un arrêté publié très tard le 8 février dernier mettant à la retraite trois juges de la Cour de Cassation. Nous sommes profondément préoccupés par toute action qui risque de porter atteinte aux institutions démocratiques haïtiennes. L’arrêté est en train d’être d’examiné par les instances internationales en vue de déterminer s’il est conforme à la Constitution et aux lois haïtiennes. En attendant, tous les acteurs politiques devraient se concentrer pour restituer au peuple haïtien son droit de choisir ses législateurs par l’organisation des élections législatives qui sont déjà en retard, dès que techniquement possibles, ensuite par l’organisation des élections présidentielles peu après.

U.S. Embassy Statement

We have seen an Executive Order issued late February 8 removing three Supreme Court judges. We are deeply concerned about any actions that risk damaging Haiti’s democratic institutions. The Executive Order is now being widely scrutinized to determine whether it conforms to Haiti’s Constitution and laws. In the meantime, all political actors should focus on restoring to the Haitian people the right to choose their lawmakers by organizing overdue legislative elections as soon as technically feasible and presidential elections soon after.

REJOIGNEZ NOTRE NEWSLETTER
Et soyez averti chaque fois que nous publions un nouvel article de blog.