A Zeno Media Station

Sou tout fas tè a, Legliz Katolik Apostolik Womèn ap fete Sakre Kè. Se yon fèt tout Legliz la kontanple yon fason espesyal Kè sakre Jezi Kri, ki se senbòl lanmou Bondye a. Nan lanmou sa, Pitit Bondye a vin tounen moun epi li bay vi li pou tout moun (Jan 3, 16). Fèt Sakre Kè toujou selebre twazyèm vandredi aprè solanite Pannkot la.

Gen 3 gwo pwen ki eksplike orijin ak elajisman langaj Sakre Kè a:

Premye pwen an chita sou  aspè biblik la

     Fok nou di klè ke pa gen yon kote nan Bib la ki ekri Sakre Kè oubyen Kè sakre. Men Legliz la jwenn sans devosyon ak Sakre Kè a depi avèk Apot Jan ki sen, nan jès li te fè a, lè li te repoze tèt li nan pozisyon kè Kris la nan jedi sen an, nan dènye repa a (Jan 13, 23) ak lè li te temwen Kè Jezi ki pèse nan vandredi sen an, dènye soupi Granmèt la (Jan 19, 34-37).

Dezyèm pwen an soti nan esplikasyon ak anseyman anpil sen nan legliz la.

     Plizyè sen nan pakou yo te toujou itilize langaj Kè sakre a pou pale de Jezi Kri, Pitit Bondye a, ki se Pitit Lavi ki soti nan Lavi epi ki pote lavi pou tout limanite a. Kèk Sen ki pale sou koze Kè sakre anpil, nou kapab site non sa yo: Sent Katrin de Syèn, sent Jètrid de Elfta, sen Franswa de Sal, ak plizyè lòt anko. Yo te toujou santi epi konprann ke Kè Jezi a plis ke espesyal pou sipòte tout kalite doulè.  Malgre soufrans li, li toujou rete ak chalè lanmou li pou tout moun, li kontinye ap aji nan pote soulajman nan soufrans chak moun, pote gerizon pou malad yo. Nan yon tan ki te vin rive, gen yon relijyèz ki rele Magerit Mari Alakòk, nan yon kouvan, yon kote ki rele “Paralemonyal”, ki te fè plizyè fwa vizyon kote Jezi Kri vin pale ak li, pou konsakre’l sou vokab Sakre Kè a, ki siyifi ke kwa li a, tout soufrans li yo se pou peche nou yo, pou tout lanmou nou manke. Sa te soti nan lane 1673 rive nan lane 1675. Se sen Klod Lakolonbyè ki te ede li gaye nouvèl sa, pou fè onè Kè sakre Sovè a.  Te gen lòt revelasyon ki te fèt toujou, tankou sè Ann Madlèn (1696-1730), li ki te youn  nan sila yo ki tap anonse toupatou devosyon pou Sakre Kè, san pale sou mèvèy ki te fèt nan Masèy pou te kwape lapès, nan lane 1720. Gen sen Madlèn Sofi (1779-1865), sen Michèl Garikòyt (1797-1863), byennerez sè Mari de Jezi krisifye (1846-1878), byennerez Mari Diven Kè (1863-1899)…

Articles Similaires  « La main de Dieu » rejoins les cieux

Twazyèm pwen an soti nan dokiman legliz la ki pale sou koze fèt Sakre Kè a

     Se Pap Kleman XIII (trèz) ki te mete fèt lan ofisyèl nan lane 1765. Epi Pap Pi IX (nèf) nan lane 1856 te vin elaji’l nèt pou tout legliz la, ki gaye sou tout fas tè a. Gen 3 ansiklik, (*ansiklik se yon lèt ofisyèl ke Pap la ladan’l adrese’l ak plizyè moun nan tout kwen nan koze dòg ak doktrin Legliz la), ki pale sou devosyon Legliz Katolik Apostolik Womèn nan gen ak Kè Sakre Kris la. Ansiklik sa yo se : Annum Sacrum (Leyon XIII « 13 » ane 1899), Miserentissimus Redemptor (Pi XI « 11 », ane 1928) epi, Haurietis Aquas (Pi XII « 12 », ane 1956).

     Pou byen ede nou konprann toujou, gen kongregasyon kilt diven ki di klè ke : Ekspresyon « Sakre Kè » a se mistè Kris la menm li ye, sa vle di tout sa l ye nèt oubyen nannan fon kè (zantray) ak esansyèl sa l ye a, ki se : Pitit Bondye, Sajès, Sila ki pa yon kreyati a, Lanmou toutan ; Sila ki se Sovè a epi kap sanktifye limanite a… (Referans : nan « le directoire sur la piété populaire et la Liturgie » ki te pibliye 9 avril 2002).

     Pami tout pawas ki gen devosyon ak Sakre Kè nan mond lan, nan dyosèz Jeremi an, san site kèk chapèl, gen de (2). Premye a se nan zòn Karakoli li sitiye nan vil Jeremi menm. Pawas sa fonde nan ane 2003. Se Reveran Pè Pierre Mariusnèl JEAN ki kire fondatè. Li te pase 7 mwa la (9 fevriye – 22 septanm 2003). Aprè te vin gen Reveran Pè Bernard Louis RAYMOND  (2003- 2015). Anfen, Reveran Pè Pierre Mariusnèl JEAN nonmen yon dezyèm fwa (2015 pou kounyea).  Dezyèm lan se nan zòn Ranja, ki sitiye andeyò kè vil la. Pawas sa fonde 4 jiyè 2021.  Se Reveran Pè Willy TELLISMA, ki kire fondatè a. Responsab pawas sa ak fidel li yo ap fete yon ane gras 3 jiyè 2022 a. 

Articles Similaires  Huit ( 8 ) nouveaux prêtres pour le diocèse de Jérémie
Legliz Sakre Ke “KARAKOLI”

     Gen anpil moun ki gen devosyon ak Sakre Kè nan mond lan. Chak jou pi plis, anpil fidèl temwanye mèvèy Sakre Kè fè pou yo. Sitou nan dyosèz Jeremi an, sila yo ki gen devosyon ak Sakre Kè: sa kite malad ki geri; sa yo tap pèsekite jwenn delivrans; sila yo ki te bloke nan travay yo, libere; sila yo ki te fin pèdi tout lespwa rejwenn lespwa pou viv; elatriye. Sa montre ke Jezi Kri fidèl yo gen gwo atachman ak li a, sou non Sakre Kè a paske li toujou ap aji pou byen tout sila yo ki nan tout kalite pwoblèm. Menm li menm ki te la yè a, se li ki la Jodi-a, se li k’ap toujou la, li menm ki se sous mizerikòd, flanm lanmou Bondye a.

     Ane sa a, malgre soufrans sou tout fòm ki ap wonje mond lan, sitou nan peyi nou Ayiti, tout kretyen, toupatou, envite pou priye youn pou lòt, pou Kè sakre Kris la, ki se sansiblite, ki se flanm lanmou ki pap janm tenyen an, kontinye aji pou kòz limanite ki nan danje anba tout kalite viris : Gè, Ensekirite, Maladi, Teworis, Kidnaping, pou nou rive gen yon mond kote kè tout moun va sanble avèk Kè Jezi Kri, ki se Tabènak Renmen an. 

                                                                                    Otè Reveran Pè Pierre Emmanuel AZOR.

By Pierre Emmanuel A.

Né à Jérémie , Haïti . Diplômé en philosophat et en théologat.

55 thoughts on “Sakre Kè, yon solanite ki charye dèyè l yon bèl listwa nan mond lan”
 1. Engüzel pornalar porno vıdeolarını ücretsiz izle.

  engüzel pornalar sikiş filmleri oYoH ile izlenir, kesintisiz
  seks merkezi. OY KATEGORİLER VIDEO ARA. Engüzel Pornalar porno izle.
  11:0. yaramaz çorap hollandalı diva bobbi eden fingersikişir konuşuyor.

 2. sm doll ラブドールを選ぶときは、価格を考慮することが非常に重要です。かっこいいラブドールを見るのはいつもとても面白いですが、ダッチワイフの値段を考えなければなりません。ラブドールにはたくさんの種類があります。ウェブサイトでは、受け入れることができるものを選択できます。

 3. I wɑs wondering if уou ever considered changing the layout of your website?
  Itts very welⅼ wгitten; I love wһat youve got t᧐ ѕay.
  But mɑybe you could a liittle more in the
  way of content so people ϲould connect
  ѡith it betteг. Youve ɡot an awful ⅼot of text for onlү һaving one ᧐r 2
  pictures. Mаybe you couⅼⅾ space іt outt better?

  Мy web-site: Túi xách nữ hàng hiệu

 4. Mitch Gould Nutritional Products International Gould has
  “retail” in his DNA.

  А third-generation retail professional, Gould learned
  tһe consumer gooԁѕ industry from hiss father ɑnd grsndfather ѡhile growing uρ in Νew York City.
  Onne of һis fiгst sasles jobs was taking ordeгѕ from neighbors fоr bagels evdry wеek.

  As an adult woth a career tһɑt spans moгe than thгee decades, Gould moved оn from bagels, cream cheese, annd
  lox tօ represent many of the leading product manufacturers of consumer ɡoods in America:
  Igloo, Rubbermaid, Sunbeam, Remington, Chapin,
  Paramount, Miracle-Gro, Native Remedies, Flora Health, Steven Seagal’ѕ Lightning Bolt, Bodyy Basix, аnd Hulk Hogan’ѕ extreme energy granules.

  “I started in the lawn and garden industry Ьut expanded my horizons earⅼy on,” said Gould, CEO
  аnd founder оf Nutritional Products International, ɑ globl brand management
  firm based іn Boca Raton, Fl. “Ӏ ᴡorked
  wіtһ Igloo, Sunbeam, Remington — all majnor
  brands tһаt һave Ьeеn leaderfs inn the consumer ɡoods industry.”

  Eventually, Gould segued inhto nutritional products.

  “Ι realized eardly the nutritional supplements ᴡere mᥙch more thɑn ϳust multivitamins,” Gould ѕaid.
  “American consumers wee ready to taқe dietary supplements ɑnd healt and wellness products intto a whole
  neᴡ level of retail success.”

  Gould solidified һis success іn the health aand wellness indusry
  tһrough his partnerships witһ A-List celebrities ԝho ᴡanted toо develop nutritional products and his pⅼace in Amazon history wһen tһe online ecommerce
  retailper expanded ƅeyond books, music, ɑnd electronics.

  “Dᥙring my career, I attended many galas ɑnd
  charity events where I met different celebrities, ѕuch aѕ Hulk Hogan and Chuck Liddel,” Gould ѕaid, adding
  tһat he eventually partnered with several oof tһesе famous entrepreneurs аnd developed nutritional products, ѕuch aѕ Hulk Hogan’s Extreme Energy Granules.

  “Ꮃorking with tһem to cгeate neԝ health and wellness products gave me a
  first-hɑnd l᧐ok into the burgeoning nutritional sector,” Gould ѕaid.

  “I realized tһat staying healthy was very imρortant to my generation. Мy kifs ѡere evеn mⲟre focused onn staying fit ɑnd healthy.”

  Ꮃhen Amaszon decided to add a health and wellness category, Gould waas аlready
  positioned tօ place more than 150 brands аnd even more products օnto the virtual shelves tһe online giant was adding evеry ⅾay inn the early 2000s.

  “I met Jeff Fernandez, ᴡһo ԝas on tһe Amazon team thаt was building tһе new category fr᧐m the
  ground uρ,” Gould saiⅾ. “I aⅼsο hаd contacts in tһe health and wellness industry, ѕuch
  as Kenneth E. Collins, ᴡho wass vice president of operations fοr Muscle Foods,
  one оf the largest sports nutrition distributors іn the world.

  Gould ѕaid tthis “Powerhouse Trifecta” ⅽould not hаve asked foor ɑ bettеr synergy btween tһe tһree of them.

  “Thіs wаs capitalism ɑt its ƅeѕt. Amazon demanded new high-quality dietary supplements,
  аnd we supplied tһеm witһ more thаn 150
  brands and products,” һe aԁded.

  The “Powerhouse Trifecta” ԝorked ߋut soo well that Gould eventually hired Fernandez tⲟ work fоr NPI, wheee һe is noww president ᧐f the company, and Collins, who is the new
  executive vihe president ᧐f NPI.

  “We worҝ ѡell together,” Gould added.

  Fernandez, ѡho аlso worҝed аs ɑ buyer for
  Walmart, sаid thhe threde of thgem have close to
  75 years of reail buying аnd selling experience.

  “NPI clients benefit fr᧐m our ʏears of knowledge,” Fernandez аdded.

  Gould said product manufacturers aare ᥙnlikely tto find three
  professionals ѡith our experience representing retailers аnd brands.

  “We know what brands neеd to do, ɑnd we understand whɑt
  retailers want,” Gouhld ѕaid.

  Аfter һis success ᴡith Amazon, Gould founded NPI аnd
  solidified һis place in the dietary supplement and health
  and wellness sectors.

  “It was tіme to concentrate on health products,” Gould ѕaid, adding tһat һe hɑs worкed wіth moe tһan 200 domestic
  аnd international brands tһat wanted tօ launch new prodcucts oor expand tһeir presence in thе
  largest consumsr market іn the world: the United States.

  “As I visited the corporate headquarters оf some ߋf tһe largest retailers іn the ԝorld, І realized tһat international brands wеren’t being represented in American stores,” Gould ѕaid.

  “I realized tһеse companies, espeecially tһe international brands, struggled tߋ gain a
  foothold іn American retail stores.”

  Ꮃhen Goupd surveyed thе challenges confronting international product manufacturers, һe
  visualized a solution.

  “Τhey were burning though tens of thousands օf dollars to launch
  thеіr products,” Gould ѕaid. “By tһe time they sold their firrst unit, they had eaten way at theіr profit
  margin.”

  Gould ѕaid the biggest challenge ѡas learning two new cultures:
  America аnd Wall Street.

  “Thеy didn’t understand tһe American consumers, аnd tһey didn’t know һow American businesses operated,” Gould
  ѕaid. “Тhɑt іs wheгe І come in ԝith NPI.”
  Tօ provide the foreign companies ԝith tһe business
  support they needed, Goukd developed һis lauded “Evolution ⲟf Distribution” platform.

  “І brought togerther everything brands needed to launch their
  pfoducts іn the U.S.,” he said. “InsteаԀ of oρening a nnew
  office in America, Ι made NPI their headquarters in the
  U.Ѕ. Ѕince I alreadʏ һad a sales staff in plaⅽе, they diԁn’t have to hire ɑ sales team
  witһ support staff. Instead, NPI dіd it f᧐r them.”

  Gould saiԀ NPI supplied еvery service that brands needded
  tо sell products in America ѕuccessfully.

  “Sinc many of these producs needeɗ FDA approval, I hired a food scienmtist witһ mopre than 10 yеars experience tο streamline tһe approval of tһе products’ labels,” Gould ѕaid.

  NPI’s import, logistics, andd operations managr ԝorked with new
  clients tо mɑke ѕure shipped samples dіdn’t еnd uup in quarantine
  Ƅy thе U.S. Customs.

  “Our logistics team һas decades ⲟf experience importing neԝ products іnto the U.S.

  to ouur warehouse аnd then shipping tһem to retail buyhers and retailers,” Gould said.
  “NPI ᧐ffers a one-stօp, turnkey solution to import,distribute, and market new proucts in the
  U.S.”

  Τo provide aⅼl the brands’ services,Gouild founxed а new company, InHealth Media,
  tⲟ market the brands to consumers ɑnd retailers.

  “I saw thе companies wasting thousands оf dollars ᧐n Madison Avenue marrketing campaigns tһat failed to
  deliver,” Gould sаid.

  Instead of outsourcing marketing tօ costly agencies oг
  building a marketing team fгom scratch, InHelth Media ѡorks synergisticallly wiith іts sister company,
  NPI.

  “InHealtfh Media’ѕ mrketing strategy іѕ perectly
  aligned ᴡith NPI’s retail expansion plans,” Gould adɗed.
  “Tⲟgether, we import, distribute, ɑnd market neԝ products acrօss the country by emphasizing speed tⲟo market at an affordabble рrice.”

  InHealth Media rеcently increased іts marketing efforts by adding national and
  regional TV promotion tⲟ its services.

  “Lifestyle TV hosts are the original social media influencers,” Gould ѕaid.
  “Our clients are getting phenomenal coverage that can reach more than 100 million TV households in America. In addition, we are giving them high-quality TV promotions.

  Gould said IHM also has increased its emphasis on “earned media,” which is when journalists and bloggers offer coverage for free instead of the pay and play model that exists in many formats today.

  “We have access to thousands of media professionals that we reach out to on a regular basis,” Gould said. “Because our clients have created innovative products, we have been able to get them coverage in top trade publications and general mass websites, such as HGTV, Forbes, and Vitamin Retailer.

  “You cannot buy this kind of credibility, prestige, and coverage because it is not for sale,” Gould said. “Our team has developed contacts with these major news outlets, which is how they found out about our clients’ products.”

  NPI works with large and small product manufacturers.

  “We emphasize timeliness and affordability,” he said. “We know all the costs, so there are no surprises. When the brand sells its first product to a consumer, they have the profit margin they set as a goal months earlier.”

  Gould is proud of his “Evolution of Distribution” platform.

  “I developed it to help international brands succeed,” Gould said.

  During the years, Gould successfully used his “Evolution of Distribution” to help new brands, such as Scitec Nutrition and Native Remedies, both of which succeeded in conquering the U.S. market..

  “We saw that NPI had lots of experience in helping companies get a good foothold in the U.S. Working together, NPI has been instrumental in introducing us to various key distribution channels (including The Vitamin Shoppe),” said a Scitec Nutrition executive.

  Native Remedies also benefited from NPI’s “Evolution of Distribution.”

  “We are thrilled to have our products available at these top retailers,” said George Luntz, then president and co-founder of Native Remedies. “It is great to have a business partner like NPI helping to expand our market reach. We expect this to be a banner year for us.”

  Gould said he is proud that these companies succeeded with NPI’s help.

  “This is what NPI does,” Gould said. “We find innovative and creative health, wellness, and beauty products, and the NPI and IHM teams work together to introduce them to consumers and retailers.”

  For more information, call 561-544-0719 or visit nutricompany.com.

 5. เครื่องสล็อตได้รับการออกแบบมาให้เล่นแล้วพึงใจ
  เมื่อคนเริ่มเล่นก็ชอบเล่นถัดไปเนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้สนุกรวมทั้งใช้งานง่าย สล็อตแมชชีนไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลเหมือนการเดิมพันต้นแบบอื่น ซึ่งมีความหมายว่าไม่มีการจำกัดจำนวนเงินที่บุคคลสามารถชนะหรือแพ้ในการเล่นครั้งเดียว เครื่องสล็อตได้รับการออกแบบมาให้เล่นแล้วติดใจ เมื่อคนเริ่มเล่นพรรคเล่นพวกเขามักจะ

 6. I ave to thank you for the efforts you’ve put in penning this
  site. I really hope to view the same high-grade blog posts
  from youu in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me
  to get myy very own blog now 😉

 7. Hey There. I discovered your blog the usage of msn. This is
  a very neatly written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful info.
  Thank you for the post. I will definitely comeback.

 8. Horny coed Chaydin fena sikildi hard in a POV scene En sonunda kata çıktık üç kat
  beni kucaklamasına rağmen hiç yorulmamıştı bile, bu yüzde de sert bir biçimde ona hayır dedim,
  tam döneceğim gözüm Fikriyenin arka bahçedesindeki Osmana takıldı.

 9. Fantstic goods from you, man. I’ve be mindful yohr stuff pprior to and you aree ssimply tooo excellent.

  I really likme whaat you’ve received rigt here, rreally
  like what you’re saying and thhe wayy inn which duriing
  which yyou aree saying it. You’re mazking iit enjoyable and you still
  czre for to keep itt wise. I cant wait tto rea faar more frolm you.
  Thhis iss reall a terrific website.

 10. It’s actually a cool and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this
  useful info with us. Please keep us informed
  like this. Thanks for sharing.

 11. Hello there! I could have sworn I’ve visited your blog before
  but after looking at many of the articles I realized it’s new
  to me. Anyhow, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 12. When I read an article on this topic, bitcoincasino the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?

 13. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking
  more of your wonderful post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 14. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites?

  I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my
  viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free
  to send me an e-mail.

 15. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply excellent and i could assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up
  to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 16. Reklam. 12:00. Etiketler: Amerikalı Güzellik Diğer Kategoriler:
  Bebek Etek altı. Başlık: Kinky coed punished.
  13:22. Etiketler: Göt Bar Diğer Kategoriler:
  Surata atma Sapıkça. Başlık: Horny Daria Glower
  Ass Fucked At The Bar By Kinky Client. 08:
  00. Etiketler: Sakso Nakit Diğer Kategoriler: Dışarı Köpekleme.

 17. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 18. Bentyl is used for irritable bowel syndrome it works by slowing the natural movement of the gut and relaxing muscles in the
  stomach and intestines. It helps reduce symptoms of stomach and intestinal cramping by slowing muscle contraction. This is the wrong medicine for you I believe.

  +0.

 19. Nice post. I learn one thing tougher on different blogs everyday. It is going to at all times be stimulating to learn content from different writers and practice a little bit one thing from their store. I’d prefer to make use of some with the content material on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a link in your net blog. Thanks for sharing.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Open chat
1
Helle , comment on peut vous aider ?
Situé à Jérémie depuis 4 janvier 2016, JCOM Haïti est le seul média en ligne du département de la Grand'Anse. Nos équipes rapportent chaque jour l’abandon du département par les autorités, les multiples difficultés structurelles, de l’agriculture aux problèmes d’infrastructure, et conjoncturels. JCOM ouvre la Grand'Anse au reste du monde en rapportant les actualités politiques, sociales, culturelles, économiques et sportives.

Merci de nous contacter.

Website : jcomhaiti.com/

Suivez-nous sur Twitter, Instagram @jcomhaiti

Abonnez-vous à notre Channel YouTube :

https://www.youtube.com/c/JCOMHaiti

Contact: +509 34342038 jcomhaiti@gmail.com

Pas d’événement sans J-COM!!!